Általános Felhasználási Feltételek

(a továbbiakban: ÁFF)

a www.anyalelek.hu oldal szolgáltatásaival kapcsolatban

A jelen ÁFF hatálya az alább meghatározott Szolgáltató weboldalán (anyalelek.hu) és annak aldomainjein keresztül nyújtott szolgáltatásokra terjed ki. A Weboldal használatán keresztül nem jön létre szerződéses viszony a Felhasználó és a Szolgáltató között. Jelen ÁFF vonatkozásában a magyar jog irányadó.

A jelen ÁFF folyamatosan elérhető a következő weboldalon: www://anyalelek.hu/aff    

1. §

Szolgáltató és Tárhelyszolgáltató adatai

Szolgáltató neve Dénes Margit egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye 9676 Hosszúpereszteg, Árpád utca 5.
Szolgáltató nyilvántartási száma 50099380
Szolgáltató adószáma 67348181-1-38
Szolgáltató postacíme 9676 Hosszúpereszteg, Árpád utca 5.
Szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail címe denesmargit@gmail.com 
Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszáma +36-30-505-36-48
Tárhelyszolgáltató neve Center Webhost Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye 1173 Budapest Borsó utca 12-32.
Tárhelyszolgáltató postacíme 1173 Budapest Borsó utca 12-32.
Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma Cg.01-09-372139
Tárhelyszolgáltató adószáma 28746650-1-42
Tárhelyszolgáltató e-mail címe info@centerwebhost.hu

2. §

Definíciók

Szolgáltató: az ÁFF 1. §-ban megnevezett személy.

Felhasználó: jelen ÁFF alkalmazásában egyaránt Felhasználónak minősül a Weboldal minden felhasználója. 

Weboldal: a továbbiakban a www://anyalelek.hu weboldal és annak aloldalai együttes megnevezése.

Fogyasztó: minden, az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső cél érdekében eljáró természetes személy; a Látogató, mint természetes személy, úgy Fogyasztónak minősül.

Vállalkozás: a kereskedelmi gyakorlatra tekintettel önálló foglalkozásával, gazdasági tevékenységével összefüggő cél érdekében eljáró személy (a Szolgáltató Vállalkozásnak minősül).

Külső Partner: olyan oldal üzemeltetője, amely felé a Szolgáltató átirányítást biztosít.

3. §

A Weboldal

  1. A Weboldal a Szolgáltató által biztosított kurzusok, foglalkozások bemutatására, és az azokkal kapcsolatos információk közzétételére szolgál.
  1. A Weboldal a Felhasználók számára ingyenesen érhető el.

4. §

A Felhasználó jogai

  1. A Felhasználó korlátlanul jogosult a Weboldal tartalmához való hozzáférésre.

5. §

Szellemi jogok

(1) A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

A Szolgáltató fenntartja a Weboldalra vonatkozó valamennyi jogát, ideértve egyebek mellett a szellemi tulajdonhoz fűződő jogot, általa készített tartalom (szöveg, kép, fénykép, videó, mozgó és mozdulatlan vizuális és hanganyag stb.), forráskód, domain név, szoftver, adatfile, brand (márka) stb. szerzői jogát. 

(2) Tilos a Weboldalt, avagy a Weboldal bármely részét harmadik fél rendelkezésére vagy használatába bocsátani, a Weboldalról bármely módon másolatot készíteni, azt átdolgozni.

(3) Tilos a Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, adatbázisban történő tárolása, továbbadása, közzé- vagy letölthetővé tétele és kereskedelmi forgalomba hozatala.

(4) Tilos a Szolgáltató márkáját , vagy a ThetaHealing® márkát bármilyen módon utánozni vagy egyéb módon károsítani, ideértve a Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználását, a Szolgáltató vagy a Weboldal nevének domain névben, kereskedelmi névben, védjegyben vagy domain névben történő regisztrálását illetve használatát; egyéb forrás azonosítók, domain nevek, kereskedelmi nevek, védjegyek vagy egyéb forrás azonosítók regisztrálása illetve használata, amelyek szorosan utánozzák vagy zavart okozóan hasonlítanak a Szolgáltató vagy a Weboldal domainjéhez, védjegyeihez, címkéihez, promóciós kampányaihoz.

6. §

Felelősség kizárása

(1) A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért sem, hogy a Weboldalon elhelyezett tartalom (a Szolgáltató saját céges és ügyfélszolgálati adatain túl) pontos és helytálló, aktuális vagy teljes. Szolgáltató egyúttal felhívja a figyelmet, hogy ezen információk gyakran változhatnak. Szolgáltató egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a Weboldalon megjelenített információk elírási hibákat tartalmazhatnak.

(2) A Weboldal tartalmazhat hiperhivatkozás, banner és hirdetés stb. alakjában harmadik fél weboldalára mutató tartalmat. A Szolgáltató fennhatósága harmadik fél weboldalára nem terjed ki, ezért a Szolgáltató a harmadik fél weboldalának tartalmáért nem felel. 

(3) A Szolgáltató NEM rendelkezik orvosi végzettséggel. NEM diagnosztizál, NEM ír fel kezelést, orvosságot vagy bármi egyéb szert és ezek elhagyását sem javasolja. Ugyanez érvényes a Weboldalon említett egyéb ThetaHealing® szakértőkre; kivéve amennyiben kifejezetten feltüntetésre kerül egy szakértő vonatkozásában, hogy orvos. A Szolgáltató igazolt ThetaHealing® Instruktor és Konzulens. 

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Felhasználónak szem előtt kell tartania, hogy minden, ami elhangzik egy konzultáción, kezelésen, tanfolyamon, azok javaslatok, a lépések megtételéhez a Felhasználónak kell meghoznia a saját döntéseit, ami a Felhasználó saját felelőssége. Minden, ami elhangzik egy konzultáción, kezelésen, soha nem helyettesít, vagy ír felül egy esetleges orvosi diagnózist, kezelést. A ThetaHealing® módszer a magyar jogszabályok értelmében nem minősül hivatalos gyógyászati módszernek. A ThetaHealing® az egészségügyi ellátást kiegészítő, és nem azt helyettesítő módszer. 

(4) A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldal megszakítás nélkül működik, minden hibától mentes, valamint, hogy – a Szolgáltató tudta nélkül – harmadik fél nem használja azt törvénytelen célból. A Weboldal átmeneti nem elérhetőségét ugyanakkor a Szolgáltató minden esetben igyekszik a lehető legrövidebb idő alatt orvosolni, és a Weboldal elérhetőségét helyreállítani.

(5) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal használata során és ezen használat következtében közvetlenül vagy közvetve bekövetkezett kárért és elmaradt haszonért. A Szolgáltató törekszik arra, és minden ésszerű óvintézkedést meg is tesz, hogy saját rendszerét a kártól és a törvénytelen használattól megóvja.

7. §

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

(1) Panaszkezelés elérhetőségei:

Szolgáltató postacíme 9676 Hosszúpereszteg, Árpád utca 5.
Szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail címe denesmargit@gmail.com 
Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszáma +36-30-505-36-48

(2) Telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Felhasználónak, legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. Innentől az írásos panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el a Szolgáltató.

(3) Telefonon közölt panasz esetén a panasz azonosítószáma a panaszos hívás dátuma, illetve óra, perc meghatározással számított pontos ideje.

(4) Az írásban tett panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A Szolgáltató a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságnak annak kérésére bemutatja.

8. §

Fogyasztói jogok

  1. Az ÁFF-ben már korábban leírtak szerint a Szolgáltató és a Felhasználó között nem jön létre szerződéses jogviszony, illetve a Szolgáltató a Weboldal szolgáltatásait ingyenesen nyújtja a Felhasználók részére. Ebből következően a klasszikus fogyasztói jogok, mint az elállás, jog,-vagy kellékszavatosság, termékszavatosság, garancia, jótállás a Szolgáltató és a Felhasználó közötti viszonyban nem értelmezhetőek.

9. §

Fogyasztói jogok érvényesítése

  1. A Szolgáltató fenntartja álláspontját, hogy az előzőekben leírtak szerint a klasszikus fogyasztói jogok Szolgáltató és a Felhasználó közötti viszonyban nem értelmezhetőek, ugyanakkor, annak érdekében, hogy a Felhasználó minden szükséges információt megkapjon, az alábbi tájékoztatást nyújtja a jogérvényesítési lehetőségekről.

(2) A Fogyasztónak minősülő Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Javasoljuk a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag oldal megtekintését.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szól a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségeiről e linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu

Non-hungarian consumers

In case you have a complaint not resolved properly by our company, and you are a foreign consumer (a consumer who are not hungarian citizen), please contact the European Consumer Centre Hungary.

Address: H-1088 Budapest, József körút 6; Tel.: +36 1 459 48 32; Fax: +36 1 210 25 38

E-mail: info@magyarefk.hu   

You can also contact the Hungarian Authority for Consumer Protection 

Address: H-1088 Budapest József körút 6; Tel.: +36 1 459 48 00; Fax: +36 1 201 46 77

E-mail: nfh@nfh.hu  

(3) Békéltető testület

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, amelynek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztónak minősülő Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztónak minősülő Felhasználót megillető jogokkal és a Fogyasztónak minősülő Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.  A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó az eljárást kezdeményezheti

  • a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél, vagy
  • tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, vagy
  • a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A békéltető testületek elérhetőségét alább olvashatja:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, azaz az eljárás előtti első lépés, hogy a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a panaszos ügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a békéltető testülethez. 

(4) Bírósági eljárás

A Fogyasztónak minősülő Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. 

A pert a Fogyasztónak minősülő Felhasználó belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyhez csatolni kell azon okiratot, ill. annak másolatát, amely tartalmára bizonyítékként hivatkozik. A perindításra, peres eljárásra, keresetlevél tartalmára vonatkozóan javasoljuk megtekinteni a Magyarország bíróságainak alábbi oldalait:

https://birosag.hu/polgari-eljaras

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok

10. §

Adatvédelem

A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 

www://anyalelek.hu/adatvedelem /  

11. §

Záró rendelkezések

(1) A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. 

(2) Ha a jelen ÁFF bármely része érvénytelenné, jogszerűtlenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó rész érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

(3) Ha a Szolgáltató az ÁFF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁFF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

(4) A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton törekednek rendezni.

(5) A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszonyra a magyar jog irányadó. A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésre, ill. a jelen ÁFF értelmezésére szintén a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Elker. tv.) törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogyv. tv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

(6) A jelen ÁFF 2020………………… napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

(7) A Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani az ÁFF-et. A Felhasználó fogyasztói jogait hátrányosan nem érintő módosítást előzetes közzététel nélkül, egyidejű közzététel útján lehet alkalmazni, a Felhasználó fogyasztói jogait hátrányosan érintő módosítást a Szolgáltató a hatályba lépés előtt 30 (harminc) nappal a weboldalon közzéteszi.

Dénes Margit egyéni vállalkozó